Lyseon hankkeet

Maailman luokkaa.

Hankkeet

 

Arviointia ja analytiikkaa

OPH: Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa

Arviointia ja analytiikkaa -hankkeessa kehitetään lukion arviointikulttuuria ja -osaamista sekä oppimisanalytiikan hyödyntämistä oppimisessa ja arvioinnissa. Hankkeessa kehitetään lukion arviointikulttuuria ja luodaan lukiokoulutukseen soveltuvia arviointikäytänteitä ja -malleja. Hankkeessa selvitetään ja kokeillaan oppimisanalytiikan hyödyntämistä lukiossa

Hanke toteutetaan yhteystyössä Saimaan mediakeskuksen ja Kimpisen lukion kanssa. Hankkeessa arvioinnin mentorina toimii Najat Ouakrim-Soivio, joka ohjaa lukioiden arviointikulttuurin ja -osaamisen kehittämistä. Muina kumppaneina ovat Suomen eOppimiskeskus ry. ja Turun yliopiston Oppimisanalytiikan keskus. Molemmat tahot toimivat hankkeessa fasilitoijina ja verkottajina hankkeen analytiikkaosiossa.

 

Junior University lukio-opetuksessa

Junior University on Lappeenrannan kaupungin strateginen kehittämishanke, jolla edistetään lappeenrantalaisten lasten ja nuorten sujuvaa polkua yliopisto-opintojen pariin. Tavoitteena on, että Lappeenranta tunnetaan valtakunnallisesti kaupunkialueena, jossa panostetaan merkittävästi suomalaiseen korkeaan osaamiseen perusopetuksesta yliopistoon, herätetään lappeenrantalaisten peruskoulujen oppilaiden kiinnostus tieteeseen, teknologiaan, liiketalouteen ja tutkimukseen sekä vahvistetaan heidän tiedollisia ja taidollisia valmiuksia lukio- ja korkeakouluopintoihin. Yhteistyössä toteutettavien opetuskokonaisuuksien aihealueet käsittelevät LUT:n strategian painopistealueita, jotka sopivat koulujen opetussuunnitelmiin.

Pitkän tähtäimen tavoitteena on rakentaa yhteistyöstä kansallisesti sekä kansainvälisesti ainutlaatuinen opetuskokonaisuus, joka vahvistaa oppilaiden kiinnostusta matemaattis-luonnontieteellisiä- ja teknologiaopintoja (LUMATE) kohtaan sekä ohjata oppilaita koulutuksellisen tasa-arvon näkökulmasta kattavasti hakeutumaan yliopisto-opiskeluun.

Yhteyshenkilö lukioilla:

Anne Rautaparta
puh. 040 674 0016
etunimi.sukunimi@lappee.fi

Uniori

 

Greenreality kodit ja koulut

Greenreality-kodit ja yritykset -hankkeessa viedään kouluihin, koteihin sekä keskustan kivijalkayrityksiin kestävää tulevaisuutta luova Greenreality-ajattelu- ja toimintamalli, johon Lappeenrannassa on sitouduttu.

Greenreality-kodit ja yritykset -kokonaisuus linkittyy LUT Junior University –kokonaisuuden kanssa. Junior Universityn pilotointivaiheessa ovat mukana Sammonlahden sekä Kesämäen yläkoulujen kahdeksasluokkalaiset sekä Lyseon lukio. Teemana lukiolaisilla on kestävä/ympäristövastuullinen yritystoiminta.

Lukiolaiset perehtyvät uuden, vapaaehtoisen, kestävä yritystoiminta –teemaopintokurssin yhteydessä ympäristökartoituksen tekoon, ympäristöasioiden perusteiden hallintaan pk-yrityksissä ja kaupungin ympäristöstrategiaan. Yritysyhteistyöhön liittyviä kokonaisuuksia rakennetaan yhteistyössä Lyseon lukion, LUT:n, Lappeenrannan seudun ympäristötoimen ja Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n kanssa. Opintokurssin yhteydessä lukio-opiskelijat jalkautuvat kaupunkikeskustan kivijalkamyymälöihin tekemään ympäristösitoumusta varten kartoituksia ja auttamaan Greenreality–sitoumuksien teossa. Lisätietoja täältä.

 

NPDL

NPDL (New Pedagogies for Deep Learning) on kansainvälinen kumppaniohjelma, joka tähtää syväoppimismenetelmien käyttöönottoon. Tavoitteena on opettaa lapsille ja nuorille ns. tulevaisuustaidot ja kehittää heidän laaja-alaista osaamistaan. Viitekehyksen taustalla vaikuttavat maailman johtavat pedagogiset asiantuntijat ja se tukee uusien opetussuunnitelmien käyttöönottoa. Ohjelmassa pyritään vastaamaan opetuksen keskeisimpään haasteeseen: Kuinka opettajat voivat omalta osaltaan suunnitella ja toteuttaa opetustaan niin, että se antaa jokaiselle oppilaalle ne taidot, joita he tarvitsevat tulevaisuudessa. Lyseon lukio lähtee mukaan syksyllä 2017 käynnistyvään ohjelmaan, joka on Suomessa koulutuksen kolmas aalto. Lisätietoja täältä.

 

Liikkuva lukio

Osallistumme ensimmäisten toisen asteen oppilaitosten joukossa Liikkuva koulu -hankkeeseen. Hanke liikuttaa koko lukiota koulun arjessa välinehankintojen ja toimintojen muodossa. Keskeisessä roolissa ovat lukiomme opiskelijat, jotka paitsi osallistuivat hankkeen suunnitteluun ideoivat muun muassa opiskelijakunnan hallituksen kautta innostavaa, liikunnallista toimintaa meille kaikille. 

Haluamme tukea yhteisömme hyvinvointia lisäämällä monipuolista liikkumista ja iloista yhdessäoloa. Uskomme, että fyysinen hyvä olo heijastuu myös opiskeluun ja oppimiseen.  Lisätietoja täältä.

 

Tunne työ

Tunne Työ – suunnittele ura on laaja ESR-kumppanuushanke lukioiden työelämälähtöisten mallien, opetus- ja ohjaushenkilöstön työelämätuntemuksen ja työelämälähtöisen pedagogiikan kehittämiseksi. Hankkeen tavoitteena on tukea opiskelijoiden oppimista entistä työelämälähtöisemmin siten, että opiskelijoiden urasuunnitelmat vahvistuvat. Toimenpiteinä ovat mm. erilaiset rakenteelliset pilotit ja resurssipankit, opettajien työelämäosaamisen kehittäminen ja yhteistyömallit työelämän, ammatillisen koulutuksen sekä korkeakoulujen kanssa. Oppilaitokset, yritykset ja opiskelijat ovat aktiivisesti toimenpiteiden kehittämisessä mukana.
Lisätietoja täältä. Hankkeen blogia voi seurata täällä.